Acte pentru dosarul de înscriere la concursul de admitere

  1. Fişa de înscriere ȘD. Fişa de înscriere (model)
  2. Actul de studii, în original, şi o copie a acestuia, cu anexa sau suplimentul la diplomă.
  3. Referatul științific (în volum de 7-10 pagini), la tematica specialităţii alese sau copia lucrărilor ştiinţifice publicate (cel puţin 2).
  4. Extrasul din procesul-verbal al şedinţei Consiliului Şcolii Masterale sau recomandări a doi specialişti cu grad ştiinţific în domeniu.
  5. Scrisoare de motivaţie.
  6. Curriculum vitae. Cerințe CV-model
  7. Copia buletinului de identitate (pentru cetăţenii străini copia paşaportului).
  8. Copia carnetului de muncă.
  9. 3 fotografii 3×4.