Admitere


În cadrul Școlii Doctorale în Drept, Științe Politice și Administrative studiile universitare de doctorat se desfășoară la forma de învățământ cu frecvență la zi și cu frecvență redusă. Durata ciclului de studii cu frecvență la zi este de 3 ani, cu frecvență redusă – 4 ani. Participanții la aceste studii obțin calitatea de doctorand. Au dreptul să participe la concursul de admitere la studii de doctorat absolvenții cu diplomă de studii superioare de master, din țară și din străinătate, indiferent de domeniul în care candidatul a obținut diploma, precum și absolvenții cu diplomă de licență, eliberate până în anul 2005, în baza programelor bazate pe 5 ani de studii(conform programului 3+2).

Condiţiile de admitere şi de studii pentru cetăţenii străini şi apatrizi sunt aceleaşi ca pentru cetăţenii Republicii Moldova. Admiterea se efectuează în baza unor acorduri interstatale sau în baza de contracte individuale, cu acordul ministerului de resort al Republicii Moldova.

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE

Candidaţii au dreptul să se înscrie la concursul de admitere la un singur program de doctorat.
Pentru înscriere la doctorat candidatul prezintă dosarul de înscriere la concurs. Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere. După încheierea perioadei de înscriere specialitatea ştiinţifică şi forma de învăţământ nu pot fi modificate!
Înscrierea candidaţilor la concursul de admitere se face centralizat, în cadrul USPEE “Constantin Stere”, et. 6, biroul 601c. Pentru toate activităţile legate de admitere prezenţa fizică a candidatului este obligatorie.

     Actele urmează a fi depuse în perioada: 01 septembrie – 28 octombrie 2022
          tel: 022-35-84-27, e-mail: scoala.doctorat@gmail.com

PROBELE DE ADMITERE

Admiterea la doctorat se efectuează în baza următoarelor probe:

1. Prima probă de admitere este cea de competenţă lingvistică pentru o limbă de circulaţie internaţională, care va fi apreciată cu calificativul admis sau respins. Vezi cerințele

2. A doua probă de admitere este examenul la specialitate sub forma susţinerii, în faţa conducătorului de doctorat care urmează să îndrume studentul-doctorand, a referatului ştiinţific, care va fi apreciat cu notă. Vezi cerințele

Reexaminarea nu se admite, dar se permite contestarea rezultatelor examinate.

NOTĂ INFORMATIVĂ

În atenția studenților-doctoranzi și a candidaților la studii superioare de doctorat, ciclul III! 

 Ministerul Educației informează candidații la studii superioare de doctorat că obținerea unui grant doctoral finanțat de la bugetul de stat se realizează în strictă conformitate cu procedurile de selecție și admitere la studii superioare de doctorat, stabilite în limitele cadrului legal de către conducătorul de doctorat prin consultarea cu Consiliul Școlii doctorale.

Cuantumul taxei de înscriere la concursul de admitere este stabilit de instituția de învățământ în baza metodologiei proprii, publicate pe pagina  web oficială a instituției.

Perceperea de la candidații  la studii superioare de doctorat a unor taxe suplimentare în vederea obținerii granturilor doctorale finanțate de la bugetul de stat ESTE ILEGALĂ.

În cazul în care ați semnat o situație de percepere a unor taxe nejustificate și care depășesc cadrul legal, vă rugăm să sesizați on-line Centrul Național Anticorupție la www.cna.md sau la numărul de telefon 080055555.

Utilizarea resurselor financiare ale granturilor doctorale sau a taxelor de studii pentru alte activități decât cele aferente derulării programului de studii doctorale pentru pozițiile de studenți-doctoranzi pentru care au fost obținute granturile doctorale sau colectate taxele de studii ESTE STRICT INTERZISĂ.

Conducătorul de doctorat are obligația de a prezenta studentului-doctorand, odată la 6 luni, modul în care au fost utilizate resursele financiare din grantul doctoral sau taxa de studii.

În cazul în care ați descoperit derogări de la aceste prevederi legale, sunteți rugați să sesizați Ministerul Educației și Cercetării.