Programul de pregătire universitară avansată


Programul de pregătire universitară avansată (PPA) reprezintă un ansamblu de discipline şi activităţi, pe care un(o) doctorand(ă) este obligat(ă) să le parcurgă în anul I de studii doctorale, pe parcursul a două semestre. Obiectivul lui principal este formarea doctoranzilor în vederea dobândirii de competenţe de cercetare ştiinţifică şi abilităţi de utilizare a cunoaşterii ştiinţifice.

COMPETENŢELE ŞI ABILITĂŢI CHEIE OBŢINUTE DE ABSOLVENŢII STUDIILOR DE DOCTORAT

  • de analiză critică şi sinteză a unor idei, fenomene şi procese noi  şi complexe;
  • de extindere sau redefinire a cunoştinţelor existente în domeniu sau la interferenţa cu alte domenii;
  • de aplicare eficientă a metodelor de cercetare în vederea creării unor cunoştinţe noi;
  • de a concepe, proiecta şi implementa proiecte care conduc la noi cunoştinţe şi soluţii procedurale;
  • de a comunica cu autoritate profesională cu omologii dintr-o comunitate de specialişti;
  • de a prezenta rezultatele cercetării la colocvii, conferinţe ştiinţifice, mese rotunde, etc.
  • de a avansa în managementul cercetării;
  • de a demonstra leadership şi inovaţie în contexte imprevizibile;
  • de a acţiona pentru progresul social şi promovarea eticii.

 PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Programul de pregătire universitară avansată se desfăşoară în baza unui plan de învăţământ, compus din discipline obligatorii şi opţionale. Planul de învățământ pe specialități științifice

PROGRAME LA DISCIPLINE

Pentru fiecare disciplină din Planul de învăţământ titularul disciplinei întocmeşte Programa disciplinei.

Activităţile didactice se organizează în formă de module, prin pregătirea în formaţiuni de studii (prelegeri, seminare, laboratoare) şi din activităţi de pregătire individuală. Limba de studii este limba română. Orarul pe module

EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR

Examenele şi testele aferente cursurilor sunt organizate după finalizarea modulului. Nota minimă de promovare la examenul de specialitate este 8, la celelalte examene – 7.

ECTS dobândite în cadrul Programului de pregătire universitară avansată sunt înregistrate în borderouri şi procese verbale, care trebuie să conţină, cumulativ, minimum 45 ECTS aferente examenelor şi testelor. Creditele obţinute într-un program de pregătire avansată din străinătate pot fi recunoscute ca echivalente, echivalarea fiind decisă de Consiliul coordonator al Şcolii doctorale.

Pentru doctoranzii care nu au promovat examenele şi testele, se organizează, în lunile septembrie şi februarie, sesiuni de recuperare. Nepromovarea examenelor şi testelor sau absenţa nemotivată a doctorandului la aceste sesiuni repetate atrage după sine exmatricularea doctorandului.

Termenul de valabilitate a examenelor de doctorat şi a testelor constituie 7 ani.