Modul de finanțare a studiilor


Sursele finanţării studiilor superioare de doctorat

Studiile superioare de doctorat se organizează cu finanţare de la bugetul de stat, în regim cu taxă sau din alte surse legal constituite. Finanţarea de la bugetul de stat se efectuează în baza granturilor doctorale multianuale (3 ani). Grantul doctoral include 2 componente: bursa individuală şi costurile pentru Programul de studii avansate şi Programul individual de cercetare ştiinţifică.

Finanţarea studiilor superioare de doctorat la nivel naţional

Granturile doctorale se acordă în bază de competiţie de proiecte ştiinţifice între şcolile doctorale conform metodologiei stabilite de Ministerul Educaţiei. În vederea participării la competiţia de granturi doctorale, Şcoala doctorală aplică propuneri de proiecte ce vor conţine cel puţin următoarele tipuri de informaţii:

a) curriculum vitae şi lista publicaţiilor ştiinţifice ale conducătorilor de doctorat solicitanţi de granturi doctorale;

b) informaţii referitoare la numărul, stadiul şi subiectele de cercetare ale studenţilor-doctoranzi aflaţi în coordonarea conducătorilor de doctorat solicitanţi de granturi, la data depunerii proiectului;

c) numărul de granturi doctorale solicitate;

d) temele de doctorat pentru fiecare grant doctoral individual solicitat sau pentru un set de granturi doctorale solicitate, sub forma descrierii proiectului ştiinţific în care vor fi implicaţi studenţii-doctoranzi; proiectul ştiinţific poate fi parte a unui proiect de cercetare pe care conducătorul de doctorat îl are în derulare.

În procesul de evaluare a aplicaţiilor pentru granturi doctorale se recurge la experţi independenţi, recunoscuţi pe plan internaţional, din interiorul sau exteriorul Republicii Moldova. Granturile doctorale, obţinute de ASEM prin competiţie, sunt puse la dispoziţia Consiliului Şcolii doctorale, după reţinerea unei cote de regie de 20% din cuantumul total al sumei alocate.

Finanţarea studiilor superioare de doctorat la nivelul Şcolii Doctorale în Drept, Ştiinţe Politice şi Administrative

Consiliul Şcolii doctorale repartizează granturile doctorale între conducătorii de doctorat a căror aplicaţii de proiecte au fost selectate prin competiţia naţională de proiecte ştiinţifice. ASEM poate finanţa programe de studii superioare de doctorat şi din proiecte de cercetare-dezvoltare finanţate din alte surse publice sau private, în limita mijloacelor disponibile. Persoanele care dispun de resurse financiare din surse proprii, fie din surse acordate de persoane fizice sau juridice, pot fi admise ca studenţi-doctoranzi la forma cu frecvenţă în regim cu taxă, mărimea taxei de studiu fiind egală cu cea al grantului de cercetare, stabilită de Ministerul Educaţiei pentru domeniul Științe juridice și Științe politice.

Pentru studenţii-doctoranzi înmatriculaţi la forma cu frecvenţă redusă, cuantumul taxei de studii este propus de Consiliul ştiinţific şi aprobat de Senat.

Şcoala doctorală şi conducătorii de doctorat nu pot utiliza resursele financiare ale granturilor doctorale sau ale taxelor de studii doctorale decât pentru activităţile aferente derulării programului de studii doctorale pentru poziţiile de studenţi-doctoranzi pentru care au fost câştigate resursele financiare prin competiţie sau colectate taxele de studii. Este interzisă utilizarea resurselor financiare sau a unor părţi ale acestora, alocate prin granturi doctorale sau taxe de studii, unei poziţii de student-doctorand, pentru susţinerea activităţilor unui student-doctorand de pe o altă poziţie.

Studenţii-doctoranzi cu frecvenţă primesc bursă individuală sau sunt încadraţi de către ASEM și USPEE ca asistenţi universitari sau cercetători ştiinţifici, pe perioadă determinată. Mobilitatea studenţilor-doctoranzi poate fi facilitată prin încheierea de acorduri sau parteneriate instituţionale aprobate de către Senatul ASEM, cercetări doctorale în cotutelă, schimburi de studenţi-doctoranzi realizate cu universităţi de prestigiu internaţional, includerea temelor de cercetare doctorală în cadrul unor proiecte ştiinţifice internaţionale.