Acasă

ANUNŢ!

ȘCOALA DOCTORALĂ ÎN DREPT, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE A CONSORȚIULUI  INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ASEM ȘI USPEE ”CONSTANTIN STERE”

anunță

susținerea în cadrul Comisiei de susținere publică

a tezei de doctor în științe juridice cu tema:

COMPATIBILITATEA DREPTURILOR CONSUMATORILOR CU DREPTURILE PACIENȚILOR ÎN CADRUL SERVICIILOR MEDICALE

Specialitatea științifică: 553.01 – Drept privat

Candidat: CIOCHINA Elena

Conducător științific: dr hab., conf. univ. PLOTNIC Olesea

Componenţa Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

 1. MIHALACHE, Iurie, președinte, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar.
 2. PLOTNIC,  Olesea, secretar științific, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar.

Referenţi oficiali:

 1. DANDARA, Liliana, doctor în drept , conferențiar universitar, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
 2. MÎȚU, Gheorghe, doctor în drept, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova.
 3. CIMIL, Dorin, doctor în drept, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova.

Data susținerii: 17 august 2020, ora 14.00

Susținerea va avea loc în regim online, prin sistem de videoconferință, pe baza platformei ZOOM:

https://us02web.zoom.us/j/3686549877

Teza de doctorat poate fi consultată online  aici şi la: www.cnaa.mdwww.irek.ase.md și la Biblioteca Academiei de Studii Economice, str. Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, 61. 

ANUNȚ!

ȘCOALA DOCTORALĂ ÎN DREPT, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE A CONSORȚIULUI  INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ASEM ȘI USPEE ”CONSTANTIN STERE”

anunță

susținerea în cadrul Comisiei de susținere publică

a tezei de doctor în științe juridice cu tema:

GARANȚIILE CONSTITUȚIONALE ALE REALIZĂRII DREPTULUI LA UN PROCES ECHITABIL

Specialitata științifică: 552.01 – Drept constitutional

Candidat: BÂCU Igor

Conducător științific: dr., conf.univ. ZAPOROJAN Veaceslav

Componenţa Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

 1. COPTILEȚ, Valentina, președinte, doctor în drept, conferențiar universitar.
 2. ZAPOROJAN, Veaceslav, conducător științific, doctor în drept, conferențiar universitar.

Referenţi oficiali:

 1. GUCEAC, Ion, academician, doctor habilitat în drept constituțional, profesor universitar, Academia de Științe a Moldovei.
 2. CÂRNAȚ, Teodor, doctor habilitat în drept constituțional, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova.
 3. GORIUC, Silvia, doctor în drept, conferențiar universitar, Academia de Administrare Publică.

Data susținerii: 31 iulie 2020, ora 10.00

Susținerea va avea loc în regim online, prin sistem de videoconferință, bir. 104, Academia de Studii Economice din Moldova, link-ul conferinţei: https://youtu.be/1QidSpGfNbE, precum și https://idsi.md/tv .

Teza de doctorat poate fi consultată online  aici şi la: www.cnaa.mdwww.doctorat.ase.mdwww.irek.ase.md și la Biblioteca Academiei de Studii Economice, str. Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, 61. 

ANUNȚ

        Școala Doctorală în Drept, Științe Politice și Administrative aduce la cunoștință studenților-doctoranzi că Ministerului Educației, Culturii și Cercetării anunță concurs, în vederea acordării Bursei de excelență a Guvernului, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 161 din 15.02.2008 (cu modificările ulterioare).

        Prin aceste burse se urmărește eficientizarea procesului de pregătire a cadrelor științifice prin studii superioare de doctorat și motivării încadrării tinerilor în activitatea de cercetare-dezvoltare.

Criteriile de acordare a Bursei de excelență

Bursa de excelență a Guvernului pentru doctoranzi se acordă, anual, pentru o durată de un an calendaristic, studenților-doctoranzi din anii 2 și 3, înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, care au realizat integral, la data respectivă, programul de pregătire avansată, au realizat programul de cercetare științifică stabilit de conducătorul științific, au acumulat numărul de credite prevăzut în planul de învățământ al școlii doctorale, au obținut performanțe academice deosebite și participă activ la viața socială a instituției.

Bursa de excelență se acordă studenților-doctoranzi, care:

 • au parcurs programul de pregătire bazat pe studii superioare avansate și au acumulat numărul de credite transferabile stabilit de școala doctorală;
 • au participat cu referate și comunicări la seminare, conferințe și simpozioane științifice, organizate de instituția în care își fac studiile, precum și la cele de importanță națională și internațională;
 • sunt autori (coautori) de brevete de invenție sau au publicate nu mai puțin de trei lucrări științifice, dintre care cel puțin una – în reviste științifice internaționale de specialitate.

În baza concluziilor comisiilor pe domenii, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării elaborează și aprobă proiectul de hotărâre a Guvernului privind acordarea Bursei de excelență a Guvernului pentru studenții-doctoranzi și-l prezintă Guvernului.

În cazul pierderii temporare a capacității de muncă, confirmate prin prezentarea certificatului respectiv, eliberat de instituția medicală abilitată, studentul-doctorand primește Bursa de excelență și în perioada concediului medical.

În cazul concediului de maternitate, confirmat prin actele eliberate de instituția medicală abilitată, studenta-doctorandă primește Bursa de excelență după restabilirea la studii. Termenul de primire a Bursei de excelență nu va depăși, însă,  termenul prevăzut de legislația în vigoare – un an calendaristic.

Bursa de excelență poate fi retrasă prin hotărâre de Guvern, la propunerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, bazată pe demersul respectiv al senatului/consiliului științific al instituției cu activitate de doctorat, în cazul comiterii de către studentul-doctorand a  unor infracțiuni sau încălcări ale prevederilor statutului instituției în care își face studiile.

Pentru doctoranzii anului III achitarea burselor se va sista odată cu finalizarea studiilor de doctorat.

În vederea acordării Bursei de Excelență, candidații trebuie să prezinte următoarele acte la dosar:

 •  Fișa de evidență completată conform Anexei;
 •  Extrasul din fișa academică privind realizarea programului de pregătire avansată și a programului de cercetare științifică, cu indicarea numărului de credite transferabil obținute;
 •  Copiile lucrărilor publicate, brevetele de invenții, materialele ce confirmă participarea la manifestări științifice și proiecte de cercetare;
 •  Copia buletinului de identitate al candidatului;
 •  Decizia argumentată a Consiliului Școlii Doctorale;
 •  Demersul Senatului/Consiliului Științific al instituției organizatoare de studii superioare de doctorat.

Instituțiile cu activitate de doctorat vor prezenta dosarele depuse de către candidați, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, până la 15 noiembrie 2019

În acest context, rugăm studenții-doctoranzi care își fac studiile în cadrul Școlii Doctorale în Drept, Științe Politice și Administrative a Consorțiului Național al Instituțiilor de învățământ ASEM și USPEE ”Constantin Stere” , să prezinte dosarele până în data de 8 noiembrie 2019.

Actele se depun pe adresa: 

USPEE Chişinău,bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 200, etajul 6, biroul 601.

Informaţii la tel. 022-358-427,  068513236

Site-web:  www.doctorat.ase.md

E-mail:  scoala.doctorat@gmail.com

ANEXĂ …vedeți în continuare