Susţinerea publică a tezei de doctor, 23.09.2022; Doctorand – Prisacari Vadim

A N U N Ț !

ȘCOALA DOCTORALĂ ÎN DREPT, ȘTIINȚE POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE A CONSORȚIULUI INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT, ASEM-USPEE „CONSTANTIN STERE”

anunță

 susținerea în cadrul Comisiei de susținere publică a tezei de doctor în drept cu tema:

„CALIFICAREA UNITĂȚII ȘI A PLURALITĂȚII DE INFRACȚIUNI”

Specialitatea: 554.01 – Drept penal și execuțional penal

Candidat: PRISACARI Vadim

Conducător științific: dr.,  prof. univ., MARIȚ Alexandru,

Componența Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

1. AVORNIC Gheorghe, Președintele Senatului USPEE „Constantin Stere”, doctor habilitat în drept, profesor universitar – președintele Comisiei (https://ibn.idsi.md/ro/author_articles/10915)

2. MARIȚ Alexandru, conducător științific, USPEE „Constantin Stere”, doctor în drept, profesor universitar (https://ibn.idsi.md/ro/author_articles/11227)

3. CUȘNIR Valeriu, director adjunct al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice a AȘM, doctor habilitat în drept, profesor universitar – referent oficial.

4. BUJOR Valeriu, rectorul Institutului de Științe Penale și Criminologie Aplicată, doctor în drept, profesor universitar – referent oficial (https://ibn.idsi.md/ro/simple_search?find=BUJOR%20Valeriu)

5. CRIJANOVSCHI Sergiu, USPEE „Constantin Stere”, doctor în drept, conferențiar universitar – referent oficial (https://ibn.idsi.md/ro/simple_search?find=CRIJANOVSCHI%20Sergiu)

Data susținerii: 23 septembrie 2022, ora 14.00

Locul susținerii: USPEE „Constantin Stere”, et. 6, sala. 600, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 200

Teza de doctorat și rezumatul tezei pot fi consultate la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, la Biblioteca Academiei de Studii Economice din Moldova, la Biblioteca Universității de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere” și pe pagina web a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (www.cnaa.md

Avizele/comentariile la teza de doctorat înaintată spre susținere pot fi remise la adresele electronice: scoala.doctorat@gmail.com, vadimprisacari1@gmail.com, contact@anacec.md.

Informațiile relevante privind competențele candidatului pot fi consultate aici.