Parcurs inițial


APROBAREA CONDUCĂTORULUI DE DOCTORAT

Pe parcurs a 3-4 ani doctorandul efectuează cercetări sub conducerea unui conducător. Aceasta determină importanţa selecţiei temei de cercetare şi alegerii conducătorului de doctorat.

Doctoranzii sunt distribuiţi conducătorilor ştiinţifici în funcţie de interesele ştiinţifice ale conducătorului de doctorat şi ale doctorandului, precum şi numărului de doctoranzi ghidaţi de conducătorul de doctorat. În calitate de conducători (consultanţi) de doctorat se numesc persoane abilitate confirmate de ANACEC cu dreptul de a conduce doctoranzi.  Teza de doctorat în cotutelă poate fi elaborată şi sub îndrumarea concomitentă a unui conducător de doctorat din ţară, şi a unuia din străinătate. Lista conducătorilor de doctorat

APROBAREA TEMEI TEZEI DE DOCTORAT

În luna noiembrie/decembrie doctorandul şi conducătorul ştiinţific argumentează public, în cadrul catedrei (sau unităţii de cercetare în care activează), denumirea temei tezei de doctorat în baza:

  1. actualităţii ei;
  2. identificării problemei de cercetare;
  3. trasării obiectivelor de cercetare.

Consiliul Ştiinţific ASEM, în termen de 3 luni, confirmă conducătorul / consultantul de doctorat şi aprobă tema tezei de doctorat. Ulterior Senatul prezintă informaţia respectivă în ANACEC, pentru a fi inclusă în baza de date.

Tema tezei de doctorat poate fi schimbată pe parcursul studiilor de doctorat doar o singură dată în cadrul specialităţii ştiinţifice la care doctorandul a fost înmatriculat şi nu mai târziu decât cu un an înainte de susţinerea tezei. Modificarea temei tezei nu implică modificarea duratei ciclului de studii universitare de doctorat.

Termenul de valabilitate al temei tezei de doctorat este de 10 ani de la data aprobării acestora de către Consiliul Ştiinţific ASEM.

APROBAREA PLANULUI INDIVIDUAL DE ACTIVITATE A DOCTORANDULUI

Planul individual de activitate al doctorandului se elaborează de doctorand, se aprobă de conducătorul de doctorat şi de directorul Şcolii Doctorale.                                                                       Planul individual de studii și cercetare

CONTRACTELE DE STUDII

La înmatriculare în anul I de studii doctoranzii semnează un contract de studii cu Consorţiul ASEM/USPEE. Nesemnarea lui în termen de 1 lună de la înmatriculare determină pierderea dreptului câştigat prin concursul de admitere.

Un al doilea contract este încheiat între doctorand, conducătorul ştiinţific şi Şcoala Doctorală. În acest contract sunt prevăzute drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi implicate în ciclul de studii universitare de doctorat, astfel încât să fie îndeplinite cerinţele de asigurare a calităţii. Contractul trilateral de studii doctorale în ASEM