Susţinerea publică a tezei de doctor, 31.07.2020; Doctorand – Bîcu Igor

ȘCOALA DOCTORALĂ ÎN DREPT, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE A CONSORȚIULUI  INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ASEM ȘI USPEE ”CONSTANTIN STERE”

anunță

susținerea în cadrul Comisiei de susținere publică

a tezei de doctor în științe juridice cu tema:

GARANȚIILE CONSTITUȚIONALE ALE REALIZĂRII DREPTULUI LA UN PROCES ECHITABIL

Specialitatea științifică: 552.01 – Drept constituțional

Candidat: BÂCU Igor

Conducător științific: dr., conf. univ. ZAPOROJAN Veaceslav

Componenţa Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat:

  1. COPTILEȚ, Valentina, președinte, doctor în drept, conferențiar universitar.
  2. ZAPOROJAN, Veaceslav, conducător științific, doctor în drept, conferențiar universitar.

Referenţi oficiali:

  1. GUCEAC, Ion, academician, doctor habilitat în drept constituțional, profesor universitar, Academia de Științe a Moldovei.
  2. CÂRNAȚ, Teodor, doctor habilitat în drept constituțional, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova.
  3. GORIUC, Silvia, doctor în drept, conferențiar universitar, Academia de Administrare Publică.

Data susținerii: 31 iulie 2020, ora 10.00

Susținerea va avea loc în regim online, prin sistem de videoconferință, bir. 104, Academia de Studii Economice din Moldova, link-ul conferinţei: https://youtu.be/1QidSpGfNbE, precum și https://idsi.md/tv .

Teza de doctorat poate fi consultată online  aici şi la: www.cnaa.mdwww.doctorat.ase.mdwww.irek.ase.md și la Biblioteca Academiei de Studii Economice, str. Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, 61.